Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

ogólnie o programach

Realizacja Programu Profilkatyki i Wychowawczego

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI

W obecnym roku szkolnym 2013/2014 głównym celem programu jest nabycie odporności
poprzez kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych, psychologicznych oraz zdrowotnych,
które pozwolą na unikanie zachowań ryzykownych, niebezpiecznych i niezdrowych.
Tak naprawdę chodzi nie tyle o podawanie informacji o zagrożeniach, ile wzmacnianie czynników chroniących, rozwijanie mocnych stron, społecznych kompetencji oraz psychologicznych

(np. asertywności, współpracy).


Badania wskazują, iż w realizacji profilaktycznych celów najlepsze efekty przynosi zaangażowanie osób

z najbliższego otoczenia dziecka, osób znaczących, w związku z możliwością nagradzania.

Adresatami jak i realizatorami programu są więc dzieci i młodzież, rodzice, wychowawcy klas

oraz inne osoby jak pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna.


Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej w tym roku szczególny nacisk kładziemy na ruch

i aktywność fizyczną.


PROGRAM WYCHOWAWCZY


Głównym celem pracy edukacyjnej Niepublicznych Placówek Edukacyjnych
jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka i ucznia we wszystkich jego aspektach.
Dlatego też, głównym celem Programu wychowawczego jest osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami naszych podopiecznych,
rozwijanie autonomii, a także wzmocnienie działalności wychowawczej.

Program stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora, wychowawców klas,
nauczycieli i innych specjalistów pracujących z wychowankami/uczniami pedagoga, psychologa, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających prace naszych placówek.

Program wychowawczy Niepublicznych Placówek Edukacyjnych w Radowie Wielkim
jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze placówek i środowiska wychowanków oraz uczniów. Działalność wychowawcza naszych placówek jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich wychowawców-terapeutów i nauczycieli za pośrednictwem zajęć edukacyjnych,
wychowawczych, tematycznych i specjalistycznych w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami

i instytucjami wspomagającymi rodzinę.


Mamy nadzieję, że realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość

oddziaływań wychowawczych skierowanych do naszych podopiecznych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego