Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

Rekrutacja dzieci i młodzieży

REKRUTACJA UCZNIÓW

Ogłaszamy nabór uczniów w ramach realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 do niżej wymienionych placówek edukacyjnych:


OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

Przyjęcie ucznia na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) odbywa się na podstawie:


1. pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka,


2. aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania do odpowiedniego sposobu kształcenia: do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych osoby głęboko upośledzonej w wieku od 3 do 25 roku życia, o potrzebie kształcenia specjalnego osoby z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w wieku objętym obowiązkiem edukacyjnym tj. pomiędzy 5 a 21 rokiem życia,


3. trójstronnego porozumienia pomiędzy OREW, szkołą macierzystą a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka oraz określenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 W RADOWIE WIELKIM 11


KLASY I-III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem.

W klasach I-III nauczanie odbywa się w formie zajęć zintegrowanych. Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: kształcenie zintegrowane, rewalidację indywidualną, religię oraz godziny do dyspozycji dyrektora.

KLASY IV-VI dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem.

W drugim etapie edukacyjnym, czyli klasach IV-VI, mamy do czynienia z takimi przedmiotami nauczania jak: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne, rewalidacja indywidualna i religia.


NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE NR 1 W RADOWIE WIELKIM 11

KLASY I-III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem.

Uczniowie uczą się następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne, rewalidacja indywidualna i religia.

W CELU PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ AKTUALNE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W RADOWIE WIELKIM 11 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30
ORAZ POD NUMEREM TELEFONU 91 5777144.


POBYT W PLACÓWKACH JEST BEZPŁATNY!!!Powrót do treści | Wróć do menu głównego