Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

Stowarzyszenie SONIRA


CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Ruchową i z Autyzmem jest:1. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, budowa i prowadzenie szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie ich rodzin.

3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji.


5. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług , m.in. w formie placówek
i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii,
w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania, m. in. będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, edukacji obywatelskiej.


7. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym intelektualnie członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

9. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego,
i przygotowania do pracy oraz pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.

11. Współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i ich opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo
i z autyzmem.

4. Prowadzenie: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Ponadgimnazjalnej Specjalnej Szkoły przysposobienia do pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki,
udziału w kulturze, rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.

6. Tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz formach wsparcia, z których korzystają.

8. Tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży oraz dorosłych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich
z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza
w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa
i asysty.

10. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
- grup samopomocowych,
- grup wsparcia,
- usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu
i poza nim,
- placówek czasowego pobytu,
- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy
i wypadków, itp.

12. Prowadzenie działalności edukacyjnej
i szkoleniowej w stosunku do rodziców oraz profesjonalistów.ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Kawaler Orderu Uśmiechu


PRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA -
CZESŁAW FROSTSEKRETARZ STOWARZYSZENIA -
KAZIMIERZ MICHNO


SKARBNIK STOWARZYSZENIA -
AGNIESZKA DZIUBA

TO JUŻ 10 LAT...
29 marca 2014
w Radowie Wielkim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Ruchową i z Autyzmem w Resku.

Na początku spotkania członkowie Stowarzyszenia podziękowali jego Zarządowi, a przede wszystkim panu Przewodniczącemu, Czesławowi Frostowi
za wieloletnią pracę, oddanie i zaangażowanie

w pomoc dzieciom i młodzieży

z niepełnosprawnościami,

a także wielkie serce otwarte na innych ludzi wręczając pamiątkową statuetkę. Uwieńczeniem tej wielkiej chwili był, także tort ze zdjęciem Placówek Edukacyjnych i wzniesiony toast za kolejne

10, 20, 30 … wspólnych lat!!!

K.L-S

WsteczPlayDalej

Wizyta Pani Anny Mieczkowskiej - Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
w Placówkach Edukacyjnych w Radowie Wielkim


Na zaproszenie Przewodniczącego Stowarzyszenia pana Czesława Frosta 14 marca 2014 w progach naszych szkół w Radowie Wielkim zagościła
p. Anna Miecznikowska z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina. Pani Marszałek rozmawiała z panią dyrektor Katarzyną Tyzą oraz z panem Czesławem Frostem na temat specyfiki pracy w naszych placówkach. Była również bardzo zainteresowana osiągnięciami i postępami naszych uczniów na różnych etapach kształcenia. Pani Mieczkowska odwiedziła każdą salę, gdzie można była obejrzeć różne zajęcia edukacyjno - terapeutyczne.
Pani Marszałek podobała się idea pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Życzyła także kolejnych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia

założonych celów.


K.L-S


29 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku Czesław Frost otrzymał okolicznościową tabliczkę z rąk wójta gminy Radowo Małe, Józefa Wypijewskiego. Okazała tabliczka pamiątkowa wykonana z laminatu grawerskiego została wręczona z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia wraz z podziękowaniami za pracę, ogromne zaangażowanie i pomoc w zwiększaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych. Gratulując pięknego Jubileuszu i realizacji pięknej idei wójt dziękował za umiejętność ukazywania serca i złożył szczególne wyrazy uznania za konsekwentne i z sukcesami realizowane zadania postawione dekadę temu przed Przewodniczącym Stowarzyszenia oraz członkami. Podkreślił ważną rolę Stowarzyszenia w inspirowaniu osób niepełnosprawnych do odkrywania swoich możliwości i pokonywania codziennych wyzwań,
jakie stawia przed nimi otaczający świat oraz życzył jeszcze większej satysfakcji, kolejnych sukcesów, wspaniałych chwil, optymizmu i szczęścia,

które sprzyja osobom odważnym i ambitnym.


P.P.

Podczas wojewódzkich obchodów

Dnia Pracownika Socjalnego,

które odbyły się 23 listopada 2012 r.

w Teatrze Polskim w Szczecinie,

wojewoda Marcin Zydorowicz oraz w-ce marszałek Anna Mieczkowska, członek zarządu województwa, wręczyli nagrody
i wyróżnienia osobom, instytucjom
i organizacjom, które wniosły największy wkład w poprawę sytuacji społecznej

w swoim otoczeniu.


Wręczono również
Statuetki dla Pracowników

Służb Społecznych,

wśród nagrodzonych znalazł się również

Nasz przewodniczący Stowarzyszenia

Czesław Frost,

który otrzymał nagrodę za

"Szczególne i Innowacyjne Osiągnięcia

w Pomocy i Integracji Społecznej".
Serdecznie GRATULUJEMY!!!
członkowie Stowarzyszenia


Powrót do treści | Wróć do menu głównego