Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku


Idź do treści

Szkolenia

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2013/2014


CELE DOSKONALENIA:

1. Pogłębianie posiadanych kwalifikacji.
2. Pogłębianie wiedzy ogólnej z zakresu pedagogiki
i psychologii.
3. Pomoc i wsparcie nowych nauczycieli w trakcie nabywania pierszych doświadczeń.
4. Wzbogacanie doświadczeń w oparciu o inne placówki.
5. Dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas procesu edukacyjno–wychowawczego .
6. Poprawa komunikacji i współpracy w Radzie Pedagogicznej.
7. Współpraca i wspomaganie pomiędzy wychowawcami.
8. Rozwój kompetencji wychowawczych
i terapeutycznych.
9. Poszerzanie warsztatu pracy nauczyciela.
10. Wzmocnienie osobowości nauczyciela.
11. Stosowanie znanych metod i form w pracy terapeutyczno–wychowawczej.
12. Praktyczne podejście do zadań dydaktycznych
i wychowawczych.
13. Rozwój wewnętrznej organizacji.PRIORYTETOWE KIERUNKI DOSKONALENIA:

1. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania przedmiotowego.
2. Głębsze zapoznanie się z zachowaniami trudnymi u dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjnego–Edukacyjno–Wychowawczego
w Radowie Wielkim.
3. Wspólne pokonywanie problemów wychowawczych (opracowanie planu działania
w celu pomocy wychowawcy).
4. Działania ukierunkowane na realizację potrzeb dziecka.
5. Rozwinięcie mocnych stron nauczycieli.
6. Uczenie się powiązane z praktyką.
7. Szerokie wykorzystanie środków multimedialnych w pracy dydaktycznej.
8. Uczestnictwo rodziców w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli.

ZEWNĘTRZNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Formy Zewnętrznego doskonalenia nauczycieli:
- studia podyplomowe kwalifikacyjne,
- studia uzupełniające magisterskie,
- seminaria,
- szkolenia,
- kursy doskonalące,
- warsztaty,
- rady szkoleniowe.

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Formy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli:
- posiedzenia Rady Pedagogicznej,
- „Dni otwarte”,
- konferencje merytoryczne dla rodziców,
- obserwacje zajęć (doradczo-doskonalące
i kontrolno-oceniające)
- zspoły terapeutyczne i zadaniowe,
- studiowanie literatury.


GRUPA WSPIERAJĄCA:


- Dyrektor OREW,
- Pedagog ds. kształcenia i wychowania,
- Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum,
- Logopeda,
- Psycholog,
- Doradcy metodyczni,
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
- W miarę potrzeb inne instytucje.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

1. Organizacja systemu doskonalenia nauczycieli:
- system doskonalenia jest procesem wynikającym
z potrzeb i oczekiwań nauczycieli,
- doskonalenie jest ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji, jest procesem zaplanowanym
i przebiega zgodnie z przyjętymi procedurami,
- system doskonalenia obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły,
- doskonalenie nauczycieli odbywa się na zasadach dobrowolności,
- doskonalenie zawodowe odbywa się na dwóch poziomach: doskonalenie wewnętrzne (WDN)
i doskonalenie zewnętrzne (ZCDN),
- w OREW powołuje się lidera WDN.
2. Za sprawność organizacyjną systemu doskonalenia nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły.
3. Decyzje w sprawach doboru szkoleń podejmuje dyrektor OREW, na podstawie wniosku lidera WDN. Decyzje o szkoleniach zewnętrznych poszczególnych nauczycieli wydaje dyrektor OREW.
4. Skierowanie na zewnętrzną formę doskonalenia stwierdza jednocześnie zasadność podnoszenia kwalifikacji przez nauczyciela oraz możliwość wykorzystania jego doświadczeń i nowo nabytej wiedzy w wewnętrznych formach doskonalenia.
5. Uczestnik zewnętrznego szkolenia jest zobowiązany do:
- przekazania nabytych umiejętności i wiedzy innym nauczycielom szkoły,
- przygotowanie zestawu materiałów możliwych do wykorzystania w procesie edukacyjnym placówki,
- aktywnego uczestnictwa w działaniach WDN.
6. Uczestnik każdej wewnętrznej formy doskonalenia jest zobowiązany do stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.
7. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje dyrektor na podstawie planu finansowego placówki.
8. Obowiązki lidera WDN:
- diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli,
- współpraca z dyrektorem w zakresie organizacji szkoleń,
- wnioskowanie o organizacje odpowiedniej formy szkolenia,
- prowadzenie rejestru szkoleń,
- tworzenie planów i harmonogramów szkoleń,
- gromadzenie obowiązującej dokumentacji,
- składanie okresowych sprawozdań dyrektorowi
i Radze Pedagogicznej.
9. Dokumentacje doskonalenia zawodowego stanowi:
- roczne plany doskonalenia nauczycieli,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawozdania z realizacji planu,
- analizy ankiet ewaluacyjnych,
- opracowane przez nauczycieli publikacje
i prezentacje na podstawie literatury tematu
i udziału w szkoleniach,
- scenariusze przeprowadzonych zajęć pokazowych.

REALIZACJA:

ZEWNĘTRZNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Termin, tematyka szkoleń, adresat, cel, forma doskonalenia.

REALIZACJA:

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Termin, tematyka szkoleń, adresat, cel, forma doskonalenia.

Sprawozdanie z warsztatów szkoleniowych
z udziałem nauczycieli
z Zespołu Szkół Niepublicznych
w Szczecinie

26 kwietnia 2013 roku w progi naszej placówki zawitali nauczyciele z Zespołu Szkół Niepublicznych

w Szczecinie.

Celem ich wizyty był udział w warsztatach szkoleniowych przygotowanych przez wychowawców-terapeutów i nauczycieli
z Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim.


Spotkanie zostało podzielone na dwie części:

I - występy dzieci i młodzieży oraz pracowników:
Bajka pt.: Ołowiany żołnierzyk -

występ uczniów i wychowanków GM i SP,

Bączki - występ wychowanków i uczniów OREW i SP,
Występ Tenorów - uczniowie GM,
Moda polska - występ w wykonaniu nauczycieli

i wychowawców-terapeutów,

Przerywnik muzyczny - tańce integracyjne prowadzone przez mgr Aleksandrę Klimaszewską i mgr Marcina

Budowicza,

Gwiazda spotkania - występ Zakonnic.

II - warsztaty szkoleniowe - w tej części spotkania uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Razem ze swoimi opiekunami - mgr Moniką Duszyńską, mgr Martą Majewską i mgr Aleksandrą Klimaszewską odwiedzali poszczególne sale, w których zostały przygotowane dla nich ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem różnych metod pracy:
W dżungli - zajęcia w Sali Doświadczania Świata

(osoba prowadząca - mgr Agata Jesionek),

Szklana kula - zajęcia polonistyczno-matematyczne z elementami pedagogiki zabawy (osoba prowadząca -

mgr Natalia Kuźmińska),

Kolorowy zawrót głowy - zabawy muzyczno-ruchowe -

(osoba prowadząca - Milena Sulej),

Igraszki logopedyczne dla najmłodszych -

(osoba prowadząca - mgr Marcin Budowicz),

Podróż na leśną polanę - stymulacja polisensoryczna

(osoba prowadząca - Joanna Liszniańska).


W międzyczasie uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z serwisu kawowego,
a także zakupić na kiermaszu upominki wykonywane przez uczniów Gimnazjum
i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Po uroczystym obiedzie nastąpiło wręczenie certyfikatów i upominków

zaproszonym gościom.


A.J.


Sprawozdanie ze szkolenia

"Matematyka bez barier

z kształtami Numicon"

Dnia 07 września 2013 roku w placówkach edukacyjnych w Radowie Wielkim odbyły się warsztaty szkoleniowe przeprowadzone przez panią Mirosławę Matczak- konsultanta WODN
ds. edukacji przedszkolnej w Łodzi poświęcone innowacyjnej metodzie nauczania matematyki

przy wykorzystaniu klocków Numicon.

W szkoleniu wzięli udział wychowawcy z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego,
a także nauczyciele z Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum
w Radowie Wielkim. Podczas zajęć każdy z uczestników miał możliwość pracowania na podstawowym zestawie klocków Numikon przy użyciu którego rozwiązywał zadania matematyczne.

W czasie trwania warsztatów zostały
przedstawione, a także zaprezentowane na przykładach etapy pracy z kształtami Numicon.

Ta innowacyjna metoda nauczania matematyki
z wykorzystaniem kształtów i Numicon pozwoli naszym uczniom i wychowankom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyswoić pojęcie liczby oraz dostrzec związki zachodzące pomiędzy liczbami. Różnorodność ćwiczeń stwarza zaś okazję do rozwijania myślenia matematycznego. Kształty Numicon są tak zaprojektowane, aby być odpowiednie dla dzieci w różnym wieku, o różnym stopniu zdolności, czy umiejętności. Można z nimi pracować zarówno w całej klasie, w małych grupach,

w parach, a także indywidualnie.


mgr Dawid Chruślak


SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU

RAD SZKOLENIOWYCH


W dniach 12-13-14 marca 2012 w Placówkach Edukacyjnych w Radowie Wielkim 11 odbyły się Rady Szkoleniowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum z Radowa Małego.

12 i 13 marca uczestniczyli nauczyciele klas I-III oraz IV-VI Szkoły Podstawowej. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości przez panią dyrektor Katarzynę Tyzę-Sikałę oraz zaproszeniem do obejrzenia występów artystycznych, przygotowanych przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Radowie Wielkim 11 -
bajki " Szklana góra" oraz popisu trzech tenorów.

Następnie nauczyciele udali się na zimową Stymulację Polisensoryczną, prowadzoną przez terapeutę SI Joannę Liszniańską, następnie wzięli udział w zajęciach ruchowych - Ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne, prowadzonych przez mgr Sylwestra Adamskiego. Kolejnym punktem programu była relaksacja w Sali Doświadczania Świata u mgr Agaty Jesionek. Po pierwszej części warsztatów nastąpiła krótka przerwa na kawę i małe co nie co oraz zwiedzanie sal lekcyjnych i gabinetów w naszych Placówkach. Nauczyciele mogli zaobserwować przekrój różnorodnych zajęć prowadzonych z naszymi dziećmi
i młodzieżą. Po przerwie uczestniczyli w morskiej wyprawie, wprowadzającej do nauki pisania, pod czujnym okiem mgr Natalii Kuźmińskiej i mgr Katarzyny Leśniak-Szczepańskiej. Następnie odbyła się nauka czytania z wykorzystaniem Glottodydaktyki
wg. prof. Rocławskiego, którą poprowadzili logopedzi: mgr Agata Jesionek i mgr Marcin Budowicz.
Na zakończenie uczestnicy mogli potańczyć w rytmie muzyki podczas Edukacji muzycznej mgr Agaty Jesionek.

A 14 marca 2012 zaszczycili nas swoją obecnością nauczyciele Gimnazjum, którzy także mogli obejrzeć popisy dzieci i młodzieży. Uczestniczyli także w Stymulacji Polisensorycznej w gabinecie SI.
Kolejnym punktem warsztatów były zajęcia wychowania fizycznego z użyciem Konsoli Xbox 360 Kinect, prowadzone przez mgr Pawła Pałkę. Następnie uczestnicy zrelaksowali się w Sali Doświadczania Świata w towarzystwie mgr Agaty Jesionek. Po krótkiej przerwie kawowej odbyło się zwiedzanie naszej szkoły. Kolejnym punktem programu były zajęcia przedstawiające Techniki relaksacji, poprowadzone przez mgr Aleksandrę Klimaszewską. Po zajęciach relaksacji nauczyciele skupili się na Twórczym myśleniu dziecka razem z mgr Martą Majewską.
Ostatnimi zajęciami była lekcja historii z użyciem tablicy interaktywnej, czyli interaktywny spacer po Szczecinie z mgr Sylwestrem Adamskim. Po zakończonych warsztatach wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz drobne upominki przygotowane przez uczniów Gimnazjum, a na spragnionych czekała aromatyczna kawa i smakołyki przygotowane przez naszą super kucharkę, p. Halinkę.Mamy nadzieję, że zajęcia przypadły uczestnikom do gustu i choć częściowo wzbogacą oni swój warsztat pracy oraz wykorzystają nabyte

doświadczenia w dalszej pracy zawodowej.


K.L-S


Powrót do treści | Wróć do menu głównego